INGLETHORPE of Sheriff Hales
Shropshire

Henry INGLETHROPE - P015281
+ Elyzabethe


other INGLETHORPE marriages at Sheriffhales

Rycharde INGLETHROPE + Margarett GRYCE 18 Nov 1616
Elizabeth INGLETHROPE + Richard BICKFORD 28 Nov 1640